Възрожденската Църква „Свети Георги“

св. Гора

Църквата ”Св. Георги”. Намира се под южния склон на Трапезица на десния бряг на р. Янтра. Тя е сравнително малка, еднокорабна, едноапсидна с тесен притвор и полуци- линдричен свод. Построена е през 1612 г. върху основите на средновековна църква от ктитора кир Параскев и съпругата му Ирина. Над входа на същинската част на църквата е запазен надпис на гръцки език: ”Благочестивите Параскева и Ирина по време на Великотърновския митрополит Гаврил поправиха и преправиха този храм на великомъченик Геор- гия в 7120 г. от сътворението на света” (1612 г.).
За по-стар градеж говори значителна част от каменната зидария на църквата, а дебелият зид между преддверието и останалите помещения доказва първоначалното съществу-ване на купол, който не е възстановен при преустройството и. Към същия период се отнасят и откритите останки от стенописи от по-ранен живописен слой в притвора на съще-ствуващата църква.
Църквата ”Св. Георги” повтаря архитектурния план на останалите средновековни църкви. Състои се от две поме-щения. По-голямото включва наоса и олтарната част, а по- малкото е женското отделение. Между тях има доста голямо преддверие.

Стенописите в църквата са дело на няколко майстори. В наоса живописецът показва образите фронтално, със засти-нали жестове. Цветовата гама е тъмна. Тук особено издър-жани са стенописите ”Старозаветна троица” — на източната стена, ”Успение Богородично” и ”Тайната вечеря” — на за-падната стена и др. Някои от стенописите в наоса са с под-чертана монументалност и уверен рисунък. В притвора жи-вописецът използва по-светъл колорит, рисува образите с по-подчертана одухотвореност, чувства се раздвиженост и творческа фантазия при композиционното изграждане. Тук особено характерни са композицията ”Страшният съд” – представена в три хоризонтални пояса на източната стена, и ”Сватбата на Кана Галилейска” — на западната стена. Много стенописни елементи в църквата ”Св. Георги” са специфич-ни и за декоративната украса на арбанашките църкви. Сте-нописите в църквата ”Св. Георги” отразяват новите търсе-ния на неизвестни майстори зографи и техните ученици през един период, служещ като преход към реалистичните тенденции на българската възрожденска живопис.
През XIX в. църквата ”Св. Георги” е под покровителството на търновския табашки еснаф. Тук е заседавала лон- джата на еснафа до построяването на специална за целта сграда.
Реставрацията и консервацията на църквата, осъществе-на през периода 1968-1971 г. по проект на арх. Боян Кузу- пов, оставя за поколенията един забележителен паметник на българското изобразително изкуство, интересен музеен обект в кв. ”Асенов”.

Отговори

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

CommentLuv badge