Музей

Музеите във Велико Търново са с определена тематика, като експозицията „Търново – столица на България XII—XIV в.“, Музея на Възраждането и Учредителното събрание, затвора музей.

Тематичните експозиции притежават по-голяма задълбоченост в експонирането и научна стойност. Значителни успехи са постигнати в худо- жествено-пространственото оформление.

Ценното в музейните експозиции във Велико Търново е богатият оригинален материал от средновековието — златният медалион на хан Омуртаг, Калояновият пръстен, прочутата търновска трапезна керамика и монограмите на българските царе — Михаил Асен и Георги Тертер, Иван Александър, на Теодора, ски, образци от оръдия на труда, предмети на бита, оръжие, каменна резба и останки от златотъкани одежди, част от От епохата на Възраждането са останали оригинални образци от занаятчийски произведения и инструментариум на занаятите златарство, казанджийство, грънчарство, железарство, кожухарство, памукчийство, мутафчийство, табачество и др.

Много от тези произведения са датирани. Богатство представляват и носиите от Търново и Търновския край.

Документалните и веществените материали от епохата на Възраждането са изключително ценни.

Борбите за църковна независимост и културнопросветно издигане са илюстрирани с оригинални учебници, книги, пособия, печати, с книгите на отец Матей Преображенски, на Бачо Киро, на П. Р. Славейков, с фермана за обявяване на църковната независимост, с личните вещи на революционерите Бачо Киро, Сава Пенев, Йордан Инджето, Джорджо Момчев, Иларион Драгостинов, Филип Тотю.

Запазени са много предмети от Априлското въстание — овъглено жито, железни „котки“, калъпи за отливане на куршуми, наковалня, на която са правени сабите за въстаниците от 1876 г.; оръжие — пушки, саби, револвери, кожена чанта за патрони от 1876 г. съдове, принадлежали на Филип Тотю, Стефан Стамболов, Венета Ботева; част от чергата, с която са се завивали революционерите в къщата на Баба Мота, майка на революционера Христо Караминков, оригинално оръжие от Освободителната война, знаме, с което гьрновци посрещат руските войски, барутник, седло и оръжие на четник от Освободителната война, копчета, иконки и кръст на руски войник, открити в гробищата в м. Качица, литографии, дневник и други документи на депутати от

Учредителното събрание; конституцията, отпечатана в Търново в печатницата на Любен Каравелов; звънец от 1474 г., който е използван вторично в Учредителното събрание; стол на председателя на Учредителното събрание и много други.